سیاست های

مشتریانکانادا می توانید سفارشات ما در کشتی با استفاده از هر یک از آیتم اداره پست کانادا 5.00 $ در هر نقطه در کانادا است پاسخ در.

مشتریانایالات متحده ما در کشتی با استفاده از اداره پست کانادا. اتهام حمل و نقل اضافی ممکن است به دلیل وضعیت محل به حمل اعمال می شود.

مشتریان دیگر در سراسر جهان ما در کشتی با استفاده از زمان تحویل اداره پست کانادا و هزینه های متفاوت باشد. اتهام حمل و نقل اضافی ممکن است به دلیل وضعیت محل به حمل اعمال می شود.

تحویل بار:هنگامیکهدریای حیاتی دریافت پرداخت کامل ما از طریق اداره پست کانادا کشتی ظرف مدت 1 روز کسب و کار.
Share by: